Ple extraordinari urgent el 30 d’abril

El proper dilluns, 30 d’abril del 2012, se celebrarà sessió extraordinària urgent de Ple de l’Ajuntament a les 13:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.
Punt 2n.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2012 del pressupost de la Corporació per a 2012.

Us recordem que els Plens són públics.