Nota informativa sobre l’increment de la quota de l’IBI

L’Ajuntament de Fortià aplica,  des de l’any 1994,  en l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) el tipus de  gravamen del 0,42%.

Per aquest any 2012 el govern de l’Estat per mitjà del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per a la correcció del dèficit públic, fixà:  El 10 per 100 per als municipis que hagin estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada abans de l’any 2002, sense que pugui resultar el tipus de gravamen mínim i supletori inferior al 0,5 per cent el 2012 i al 0,6 per 100 el 2013.

Per tant l’aplicació obligatòria del referit Reial Decret el tipus de gravamen en IBI urbana al municipi de Fortià per a l’any 2012 ha augmentat del 0,42% previst per l’Ajuntament al 0,5%.

Aquest Reial Decret no modifica els valors cadastrals dels immobles.