Nota informativa sobre l’increment de la quota de l’IBI 2012/2013

L’any 2012 el govern de l’Estat per mitjà del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per a la correcció del dèficit públic, fixà incrementar als municipis que haguessin estat objecte d’un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada abans de l’any 2002, sense que el tipus de gravamen mínim i supletori pugues ésser inferior al 0,5 per cent el 2012 i al 0,6 per 100 el 2013.

Per tant,  l’aplicació obligatòria del referit Reial Decret el tipus de gravamen en IBI urbana al municipi de Fortià acordat per l’Ajuntament per a l’any 2011 i anteriors era del 0,42%, i com a conseqüència de l’aplicació del referit Reial Decret a l’any 2012 va passar a ser del 0,5%, i el 0,6% pel 2013.

Cal dir que el  Reial Decret no va modificar els valors cadastrals dels immobles.