Ple de l’Ajuntament el dijous 27 de març del 2014

El proper dijous, dia 27 de març, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 20:30 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació, si s’escau d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica.
Punt 3r.- Informació relativa a la proposta dels SSTT de la Diputació en relació al Camí de Fortià a Vilamalla (FV-8538).
Punt 4t.- Aprovació si s’escau de modificació de crèdit del Pressupost 2014.
Punt 5è.- Aprovació si s’escau, del Plec de Clàusules Administratives Particulars per la concessió de piscina municipal.
Punt 6è.- Escrits i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.