Ple de l’Ajuntament el dimarts 27 de maig del 2014

El proper dimarts, dia 27 de maig, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 20:30 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de projecte per a la millora  de la seguretat i la salubritat del Centre Agrícola i Social.
Punt 3r.- Aprovació de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió,  recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
Punt 4t.- Document d’avenç de  modificació puntual número 16. Àrea d’equipaments privats.
Punt 5è.- Sol·licitud de subvenció per la neteja de lleres.
Punt 6è.- Proposta de substitució de contenidors de recollida de residus.
Punt 7è.- Sol·licitud de subvenció de la convocatòria Pla Especial d’Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2014.
Punt 8è.- Aprovació de Plec de clàusules econòmiques i administratives que regirà l’alienació  mitjançant subhasta pública d’una parcel.la propietat de l’Ajuntament.
Punt 9è.- Propostes d’adhesió a diverses mocions.

Us recordem que els Plens són públics.