Ple de l’Ajuntament el dilluns 22 de juny de 2015

El proper dilluns, dia 22 de juny, se celebrarà Sessió extraordinària d’organització i funcionament de l’ajuntament de Fortià, serà a les 20:15 a la Sala de sessions de la Casa Consistorial.

Amb el següent orde del dia.

1r.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2n.- Composició de la comissió especial de comptes.
3r.- Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col•legiats que són de la competència del Ple.
4t.- Establiment del règim de dedicacions, i retribucions.
5è.- Nomenament del tresorer.
6è.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.
7è.- Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.

Us recordem que els Plens són públics i us animem a que hi participeu.