Ple de l’Ajuntament el dijous 3 setembre de 2015 a les 20:15h.

El proper dijous, dia 3 de setembre, se celebrarà Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Fortià a les 20:15 h. a la Casa de la Vila.

Amb el següent orde del dia.

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Punt 2.- Delegació a Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Girona Xaloc de la gestió, inspecció i recaptació en voluntària i executiva de tributs locals.

Punt 3r.- Aprovació de conveni de col.laboració per a la gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys entre l’Ajuntament de Fortià i el registrador titular del registre de la propietat de Figueres.

Punt 4t.- Aprovació de conveni entre el Consell Comarcal de l’alt Empordà per a la realització del Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.

Punt 5è.- Proposta d’acord d’aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2014.

Punt 6è.- Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 de l’obra de Millora de la seguretat i la salubritat del Centre Agrícola i Social.

Punt 7è.- Fixació de les Festes locals per a l’any 2016.

Punt 8è.- Comunicacions i correspondència

Precs i preguntes

Us recordem que els Plens són públics i us animem a que hi participeu.

Us recordem que els Plens són públics i us animem a que hi participeu.