CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària
Dia: dijous 29 d’octubre de 2015
Hora: 20.15h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2.- Creació de l’ordenança de tinença d’animals.
Punt 3.- Modificació d’ordenances fiscals.
Punt 4.- Programa de treball i formació, aprovació de conveni.
Punt 5.- Adhesió a la tarifa simplificada de l’Sgae.
Punt 6.- Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, i aprovació d’Estatuts, si s’escau.
Punt 7.- Sol·licitud d’altes de servei al Consorci AOC.
Punt 8.- Decrets i comunicacions.
Punt 9.- Precs i preguntes.