PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL A FORTIÀ

PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL:

Reunió informativa el proper dijous dia 5 de novembre a les 20:00h. a la Llar de Jubilats, que  s’iniciarà en breu en el municipi de Fortià.
Aquest procediment regulat per la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, és un procés no voluntari i obligatori que es va aplicant a tots els municipis des de l’any 2012, afecta als titulars de béns immobles en els quals no hi ha concordança entre les dades cadastrals i la realitat.
Els treballs consistiran en visites exteriors als immobles afectats i la realització de fotografies per calcular un nou valor cadastral.
El procés afectarà: obra nova, rehabilitacions, reformes, ampliacions, piscines i canvi d’ús.
I també afectarà als béns rústics, que a partir d’ara passaran a tributar.
A qui afectarà?
• No afectarà als propietaris de béns immobles degudament notificats al Registre del Cadastre.
• Afectarà a propietaris de béns immobles si han fet obra nova, rehabilitacions, reformes, ampliacions, piscines o canvis d’ús, i no ho s’han notificat al Cadastre.
• Afectarà a propietaris d’immobles rústics, que a partir d’ara passaran a tributar.
La Gerència del Cadastre farà una proposta de regularització al titular i aquest tindrà 15 dies per fer al·legacions.
En cada expedient de regularització s’ha de preveure uns costos mínims de 60 € per a càrrec del titular. Si l’obra és anterior a l’any en curs s’haurà de pagar l’import corresponent pel nou valor cadastral que inclourà 4 anys de retroacció.

Per a més informació:
Web: http://www.catastro.meh.es/esp/regularizacion_sec.asp
Línia Directa del Catastro: 902 373 635
Correu electrònic: gerencia.girona@catastro.minhap.es

cadastre