Ple Ordinari a l’Ajuntament pel proper dijous 25 febrer a les 20:15

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Dia: dijous 25 de febrer de 2016
Hora: 20.15h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

Punt 2.- Sol·licitud de subvencions.

Punt 3.- Aprovació de plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003.

Punt 4t.- Informe de la incorporació del Jutjat de Pau de Sant Pere Pescador a l’Agrupació de Jutjats de Pau amb seu a la seu de Castelló d’Empúries.

Punt 5è.- Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua.

Punt 6è.- Aprovació del calendari del contribuent.

Punt 7.- Delegació a la Diputació de Girona de la facultat de recaptació en executiva d’un tribut.

Punt 8.- Escrits i comunicacions.

Precs i preguntes.

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.