Ple Ordinari a l’Ajuntament pel proper dijous 1 de Setembre a les 20:15

Dia: dijous 1 de Serembre de 2016
Hora: 20.15h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

Punt 2.- Adhesió a la central de compres de l’ACM.

Punt 3r.- Assabentat de l’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016.

Punt 4t.- Sol·licitud de subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació de Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, període 2016-2017.

Punt 5è.- Aprovació del projecte de restauració de la casa reina Sibil.la de Fortià. Actuacions façanes sud i oest.

Punt 6è.- Decrets i comunicacions

Punt 7è.- Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes.

 

Us recordem que les plens són publics i obrets a tothom.