Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 24 de novembre de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 24 de novembre de 2022

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Ratificació d’acord de Ple de nomenament de Jutge de Pau substitut
3.- Aprovació de Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut.
4.- Adhesió a l’acord de criteris generals per als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021 per a aplicar als ens locals catalans que no disposin de representació legal dels seus empleats públics
5.- Aprovació de memòria valorada del tancament perimetral de l’aparcament de la Zona Esportiva Municipal.
6.- Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l’àmbit de la Unitat d’actuació núm. 4 delimitada en les Normes subsidiàries
7.- Relació de pagaments a proveïdors
8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 28 de setembre i 21 de novembre de 2022
9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
10.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.

Ple extraordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dimecres 16 de desembre a les 19.00h

MOTIU DE LA SESSIÓ

Primer.- Aprovació  de l’adhesió a l’òrgan consultiu de la Diputació de Girona Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)

Segon.- Aprovació del pressupost municipal per a 2021

Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.

Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 24 de setembre a les 19.00h


CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 24 de setembre  de 2020

Hora: 19:00h.

Lloc: Centre Agrícola i Social

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament de la sessió ordinària de 30 de juliol de 2020.

Punt 2.- Sol·licitud d’accés al servei del Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN.

Punt 3.- Aprovació de subscripció de conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.

Punt  4.- Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fortià, Càritas Diocesana de Girona i Economia Solidària, Empresa d’Inserció SLU per al foment de la recollida, tractament social i reutilització de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors en la via pública del municipi de Fortià.

Punt 5.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2019.

Punt 6.- Convocatòria de licitació i aprovació del plec de condicions del contracte d’obra de “Rehabilitació de la casa reina Sibil.la de Fortià. 1 Fase.

Punt 7.- Relació de pagaments a proveïdors.

Punt 8.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies  29 de juliol fins el 22 de setembre de 2020.

Punt 9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.

Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 30 de juliol a les 19.00h

Sessió ordinària

Dia: dijous 30 juliol de 2020

Hora: 19:00h.

Lloc: Centre Agrícola i Social ( per garantir les mesures de seguretat per la COVID-19)

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinària de 18 de juny de 2020

Punt 2.- Aprovació inicial del projecte de restauració de la façana nord de la casa Reina Sibil.la de Fortià.

Punt 3.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2021.

Punt 4.- Aprovació de l’adaptació dels convenis vigents subscrits amb anterioritat amb Xaloc.

Punt 5.- Relació de pagaments a proveïdors.

Punt 6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 16 de juny fins a 28 de juliol de 2020.

Punt 7.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.

Ple extraordinari a la Llar de Jubilats per aquest dijous 18 de juny a les 19.00h

Sessió extraordinària

Dia: dijous 18 de juny de 2020

Hora: 19:00h.

Lloc: Llar de jubilats ( per garantir les mesures de seguretat per la COVID-19)

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinària de 30 de gener de 2020

Punt 2.- Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de SAU1 La Pera

Punt 3.- Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de SAU1 La Pera

Punt 4.- Devolució de garantia definitiva del contracte d’execució de les obres de “Projecte d’arranjament del tram inicial del carrer Major de Fortià”

Punt 5.- Acceptació de cessió de terreny

Punt 6.- Sol·licitud de subvenció

Punt 7.-Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2019

Punt 8.- Aprovació inicial de la Modificació crèdit del Pressupost 3/2020

Punt 9.- Aprovació inicial de la Modificació crèdit del pressupost 4/2020

Punt 10.- Aprovació inicial de la Modificació crèdit del Pressupost 5/2020

Punt 11.- Relació de pagaments a proveïdors

Punt 12.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 27 de gener i 16 de juny de 2020.

Punt 13.- Programació de la festa major d’estiu

Precs i preguntes.

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.

Ple ordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 30 de Gener a les 19.00h

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 30 de Gener de 2020

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinària d’18 de desembre de 2019.

Punt 2.- Aprovació de la metodologia del Pressupost participatiu 2020.

Punt 3.- Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu d’acabament de la rotonda del sector sud.

Punt 4.- Aprovació de la modificació, no substancial, del projecte de Rehabilitació de la casa de la reina Sibil.la fase 1.

Punt 5.- Aprovació de sol·licitud en la convocatòria per a finançament de treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del Patrimonio Histórico Español en el Programa de l’1,5% Cultual.

Punt 6.- Relació de pagaments a proveïdors.

Punt 7.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 26 de novembre de 2019 i 27 de gener de 2020.

Punt 8.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

Ple extraordinari de l’ajuntament de Fortià per aquest dimecres 18 de desembre

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària

Dia: dimecres 18 de desembre de  2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinari de 28 de novembre de 2019.

Punt 2.- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2020

Punt 3.- Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal municipal any 2020

Punt 4.- Aprovació de modificació de crèdit del pressupost

Ple extraordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 31 d’octubre a les 19.00h

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària

Dia: dijous 31 d’octubre  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinari de 17 d’octubre de 2019.

Punt 2.- Aprovació de la proposta de calendari fiscal per l’exercici 2020.

Punt 3.- Aprovació inicial de modificació d’ordenances fiscals.

Punt 4.- Aprovació de sol·licituds de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Ple extraordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 17 d’octubre a les 19.00h

Sessió extraordinària

Dia: dijous 17 d’octubre  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinari de 26 de setembre  de 2019.

Punt 2.- Sorteig dels membres de la mesa electoral de les Eleccions a Corts Generals, 10 novembre de 2019.

Punt 3.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Vilamalla.

Punt 4.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada.

Punt 5.- Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Punt 6.- Aprovació inicial del projecte d’Acabament de la rotonda del sector Sud

Punt 7.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Ple ordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 26 de Setembre a les 19.00h

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 26 de setembre  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinària d’1 d’agost de 2019

Punt 2.- Aprovació inicial del projecte d’Acabament de la rotonda del sector Sud

Punt 3.- Aprovació de l’Estudi local d’habitatge

Punt 4.- Adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica

Punt 5.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2018

Punt 6.- Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdit del pressupost

Punt 7.-Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 29 de juliol i 25 de setembre de 2019

Punt 8.- Relació de pagaments a proveïdors

Punt 9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes